HI BIKE 自行車借用

 

                                                                        借用對象:限本校教職員工生、校友、退休人員。

        借用方式 :  請出示校友卡至借還地點借用。

        費       用 :   比照本校教職員生收費,前2小時免費,第3小時收費30元,每日至多借用3小時, 相關訊息請參考總務處事  

                           務組國立臺灣海洋大學HI BIKE借用要點」。